Kas aš be Tavęs, Lietuva?

Tokio ar panašaus grožio gimtojo krašto man niekada nebus duota. Čia mano ištakos ir pradžia. Čia pirmą kartą išvydau mėlyną dangų ir suteikė sparus gyvenimui; čia mano prisiminimai: niekada nepamirštami, niekada nepasikartojantys. Tai ji, Lietuva, visą mano gyvenimą tarpsta mano…

Atvirų durų šeštadienių pamokos Kurnėnų mokykloje

Uždaryti negalima lankyti Kur padėti kablelį šiame sakinyje dėl Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos lankymo,  sprendžia Alytaus rajono savivaldybė. Geriausia būtų, jei kablelių nereikėtų dėti. Ir tai puikiai įrodo keturiolika vasaros ir rudens šeštadienių Kurnėnų mokykloje. Rajono savivaldybei leidus, kiekvieną šeštadienį…

Susitikimas su Bernardinai.lt redakcijos darbuotojais

2017 m. rugsėjo 10 d. Bernardinai.lt redakcijos iniciatyva ir kvietimu Alytuje vyko susitikimas su Alytaus visuomenės nariais, susitikimo tema – ,,Krikščioniška žiniasklaida – misija įmanoma?“. Redakcijos darbuotojų ir susitikimo dalyvių iškelti klausimai apie žiniasklaidos vaidmenį ir misiją šiandieniniame pasaulyje išsiplėtojo…

Prof. dr. Aldonos Vilkelienės monografijos sutiktuvės

2017-03-17 Aly­taus te­at­re įvyko  kny­gos su­tik­tu­vės. Aly­tiš­kiai svei­ki­no prof. dr. Al­do­ną Vil­ke­lie­nę, iš­lei­du­sią mo­nog­ra­fi­ją  „Spe­cia­lu­sis ir įtrau­ku­sis me­ni­nis ug­dy­mas“. Lei­di­ny­je api­ben­drin­ta dvie­jų de­šim­čių me­tų autorės darbo ir mokslinių tyrimų pa­tir­tis ne tik su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais, bet ir su ne­ga­lios,…

Priimta reikalavimų rezoliucija dėl Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos

Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „SOS Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­džiu­ky­no mo­kyk­la“ pir­mo­jo ren­gi­nio, skir­to mo­kyk­los ati­da­ry­mo 80 – me­čiui ir kil­naus fun­da­to­riaus L. Ra­džiu­ky­no mir­ties 50 – me­čiui pa­mi­nė­ti, me­tu pri­im­ta ir renginio mokykloje da­ly­vių pa­si­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­ja. Jo­je rei­ka­lau­ja­ma, kad…