Prof. dr. Aldonos Vilkelienės monografijos sutiktuvės

2017-03-17 Aly­taus te­at­re įvyko  kny­gos su­tik­tu­vės. Aly­tiš­kiai svei­ki­no prof. dr. Al­do­ną Vil­ke­lie­nę, iš­lei­du­sią mo­nog­ra­fi­ją  „Spe­cia­lu­sis ir įtrau­ku­sis me­ni­nis ug­dy­mas“. Lei­di­ny­je api­ben­drin­ta dvie­jų de­šim­čių me­tų autorės darbo ir mokslinių tyrimų pa­tir­tis ne tik su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais, bet ir su ne­ga­lios,…

Priimta reikalavimų rezoliucija dėl Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos

Aly­taus moks­li­nin­kų drau­gi­jos „Vi­zi­ja“ ini­ci­juo­tos ak­ci­jos „SOS Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­džiu­ky­no mo­kyk­la“ pir­mo­jo ren­gi­nio, skir­to mo­kyk­los ati­da­ry­mo 80 – me­čiui ir kil­naus fun­da­to­riaus L. Ra­džiu­ky­no mir­ties 50 – me­čiui pa­mi­nė­ti, me­tu pri­im­ta ir renginio mokykloje da­ly­vių pa­si­ra­šy­ta re­zo­liu­ci­ja. Jo­je rei­ka­lau­ja­ma, kad…

Skelbiame pilietinę akciją „SOS Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokykla“

Kilnaus mecenato, gabaus inžinieriaus Lauryno Radžiukyno lėšomis gimtajame Kurnėnų kaime  1934–1936 metais buvo pastatyta netradicinės architektūros ir išorinio patrauklumo mokykla. Pirmiesiems mokiniams mokykla duris atvėrė prieš 80 metų, spalio mėnesį. Tuo metu tai buvo moderniausia Lietuvoje mokykla, kurioje buvo įrengta…

Tarptautinei Mokytojų dienai artėjant. Mokyklos ir mokytojai – vizijos ir tikrovė

„Brangus žingeidus lietuvi! Pakliuvus į Dainavos sostinę Alytų, kviesčiau pabuvoti Kurnėnų Lauryno Radžiukyno mokyklos edukaciniame-turistiniame centre. Kodėl? Visų pirma, kad sau ir kitiems atsakytumei į klausimą: „Kas paskatino išeivį, inžinierių, užsienyje baigusį aukštuosius mokslus, sukūrusį šeimą, išleidusį į mokslus du sūnus, sukaupusį savo…

Sveikiname su apdovanojimu kraštietį profesorių Arvydą Šeškevičių

Balandžio 24 dieną Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Gyvybės apdovanojimai, skirti pagerbti labiausiai prie gyvybės kultūros puoselėjimo prisidėjusius žmones, iniciatyvas ar organizacijas. Apdovanojimai kasmet įteikiami Pasaulinę gyvybės dieną, kuri Lietuvoje minima nuo 1998 m. Nominacijos „Už ilgametį indėlį gyvybės kultūros puoselėjimui“ apdovanojimas skirtas…

Diskusija „Alytaus miesto istorija ir dabartis“

2015 m. birželio 20 d.  bendradarbiaujant  su Alytaus  Kraštotyros muziejaus administracija organizuota diskusija tema „Alytaus miesto istorija ir dabartis“. Dalyvauti diskusijoje ir Alytaus miesto šventėje buvo pakviesti kraštiečiai mokslininkai. Alytaus miesto istoriją  atnaujintoje  ekspozicijoje pristatė muziejaus  Istorijos   skyriaus vedėja Vilma …