Alfabetinis sąrašas

A

Ališauskas Arvydas

Auryla Vincas

Adomaitienė Reda

Abromavičiūtė Zita

Adomaitienė Rūta

Aleknavičiūtė-Ringailienė Teresė

Aleksejenko Viačeslavas

Auškalnienė -Mažeikaitė Ona

Aleksandravičius Zigmas

B

Bakūnas Vytautas

Baliukas Konstantinas Gediminas

Baranauskas Konstantinas

Beiša Virgilijus

Bairašauskaitė Tamara

Bajoras Feliksas Romualdas

Bakšys Viktoras

Baliuckienė Asta

Baranauskas Vincentas

Baublys Adolfas

Baubonytė Toma

Berulis Juozas

Bilius Vytautas

Brimienė (Daugėlaitė) Vilma

Burneckienė Jūratė Marija

Burneika Juozas

Buškevičiūtė Eugenija Anelė

Buzaitytė-Kašalynienė Jolita

Č

Čeginskas-Kajetonas Julius

Česnulevičiūtė Petronėlė

Čaplikas Linas

Čaplikienė Vida

Čeponis Žydrūnas

Čigriejienė Vida Marija

Čyvienė Jurgita

D

Dumbliauskas Vytautas

Dabulytė-Bagdonavičienė Jurgita

Dirsė Alfonsas

Danilevičius Juozas Steponas

Dovda Miroslavas

E

Eidukynas Valdas

G

Gronis Ladislovas

Golokvosčius Petras

Gataveckas Algirdas

Griškevičius Albinas

Gudynaitė Špokauskienė Ona

Gulbinienė Aleksandra Laimutė

J

Janavičius Stasys

Jegelevičius Sigitas

Jonynas Ambraziejus

Jonynas Ignas

Jonynas Kazimieras Vytautas

Judickas Pranas

Jankauskienė Danguolė

Janušonis Vinsas

Jakimaviučius Juozas

Jacevičienė(Karalukaitė) Ingrida

Jakutis Juozas

Jaruševičius Gediminas

Jusas Vacius

Jacevičienė Ingrida

Jakubauskas Adas

Jakutis Nerijus

Januškevičius Algirdas

Janušonienė Margarita

Jasiulevičius Audrius

Jurčikonytė-Stankūnienė Genovaitė

K

Kadžytė-Kuzavinienė Liuda

Kostinienė Nelė

Kunčinas Algirdas

Kaminskas Algirdas Kazys

Kankevičienė Lina

Kareiva Aivaras

Krilavičius Tomas

Kanauka Kostas

Kanauka Vincas

Kavaliauskas Petras

Kudzys Antanas

Kaduškevičius Edmundas

Kalanta Stanislovas

Kalėdaitė Violeta

Kalviškytė – Pundzienė Birutė

Kamblevičius Vytautas

Kazlauskas Jonas

Kirvelis Dobilas Jonas

Kiziela Artūras

Kmieliauskas Antanas

Koncevičienė Inga

Korsakas Juozas

Kostinienė Nelija Nijolė

Krančiukas Ramutis

Krikštolaitis Ričardas

Kupčinskas Vincas

Kuzmienė Genovaitė

L

Lapinskas Vinsas

Lekevičius Kazimieras Romualdas

Lebedys Evaldas

Lapinskas Vincas

Lekevičius Edmundas

Lepeška Virginijus

Listavičius Juozas

Lugauskas Albinas

M

Maknys Vytautas

Mardosa Jonas

Matonis Vaidas

Maskaliūnienė Nijolė

Matulevičius Raimundas

Mačiūnas Leonas

Matukonytė-Liatukienė Elena Aldona

Monastyreckienė Eglė

Makaveckas Romualdas

Matukonis Algirdas

Mačiulis Algimantas

Malcienė Mariana

Matekonienė Jūratė

Matekonienė Rasa

Matonienė Daiva

Matukonytė-Jaronienė Gražina

Matukonytė-Likšienė Regina

Matulevičius Valentinas

Matulionis Vladas

Matuolis Vytautas

Mažeika Juozapas Algirdas

Miceikienė Ilona Teodora

Miliauskaitė Kristina

Milius Jonas

Milkevičiūtė Irena

Misevičius Juozas

Monkevičienė-Buškevičiūtė Ona

Moisejenkaitė Diana

N

Navickaitė-Kuncienė Ona

Navys Vylius Evaldas

Nedzinskas Vytautas

Navickas Vaidotas

Nedzinskas Algirdas

Nedzinskas Šarūnas

O

Orenienė Ramutė

Orliukas Feliksas Antanas

P

Piličiauskas Albertas

Peckus Alfonsas

Plauska Vaclovas

Pavilonis Alvydas

Prūsaitis Rimantas

Petrauskienė Rūta

Padegimas Gytis

Palionis Jonas

Pangonytė Dalia

Paulauskienė Aldona

Pauža Antanas

Pauža Vytautas

Peckus Daumantas

Peckus Martynas

Petronis Artūras

Pikūnas Alvydas

Pikūnas Justinas

Poškus Vidas

Pranevičienė Jakubauskaitė Irena

Prėskienis Bronius

Puškorius Arūnas

R

Raičinskis Kazimieras Konstantinas

Ružauskas Modestas

Radzevičius Algimantas Konstantinas

Radžiukynienė Ingrida

Ratautas Stanislovas Algimantas

Ridzvanavičius Jonas

Rudgalvienė Plučaitė

Rukuiža Antanas

Rutkauskas Aleksandras Vytautas

S

Sliužinskas Rimantas

Svetikas Eugenijus

Smolskas Antanas

Stasiulevičiutė Alma Stasė

Sventickas Kazimieras

Sliesaravičius Algirdas

Savilevičius Henrikas

Savilionis Aleksandras

Skripkiūnas Gintautas

Stačiokas Stasys

Stasiukynas Algimantas Vladas

Stasiukynas Andrius

Š

Šeškevičius Arvydas

Šablevičienė Dalia

Šeštakauskas Juozapas

Špakauskas Bronius

T

Teodora Ilona Miceikienė

Tamulynas Bronius

Tunaitis Povilas

Tumasonis Vladas

Tūtlys Vidmantas

U

Urbonas Vytas Juozapas

Urbonas Algimantas Pranas

Urbonas Vytas

V

Vaitkevičius Juozas

Vilkelienė Aldona

Valatkevičius Pranas

Valius Mečislovas

Vansevičienė-Skėraitytė Birutė

Viselga Gintas

Vaisvalavičius Rimantas

Vaisvalavičius Vytautas

Valakevičius Eimutis

Vasiliauskas Juozas

Vėsa Vytautas

Vymėrytė Jolanta

Visockas Petras Vytautas

Vrubliauskaitė-Seibutienė Angelė

Z

Zachovajevienė Brigita

Zautra Rytis

Zenkevičius Antanas Serapinas

Ž

Žepkaitė Regina

Žiobienė Edita