Reda Adomaitienė

Vardas, Pavardė: Reda Adomaitienė

Gimimo data: 1979.04.06

Pedagoginis vardas: asistentė

Mokslinis laipsnis: daktarė

Mokslo sritis: socialiniai mokslai

Mosklo kryptis: sociologija

Bendroji informacija

Vardas, pavardė Reda Adomaitienė

Gimimo data 1979.04.06 Gimimo vieta Vanagėlių kaimas, Alytaus rajonas.

Informacija apie išsimokslinimą Butrimonių vidurinę mokyklą (1997).

1998-2002 m. Vytauto Didžiojo universitetas menotyros bakalauro skvalifikacinį laipsnį.

2002-2004 m. – Kauno technologijos universitetas sociologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2012-2019 m. Doktorantūros studijos Vytauto Didžiojo universitete ir apginta daktaro disertacija tema „Moterų ir vyrų profesinė socializacija technologijos moksluose“ įgytas sociologijos daktaro laipsnį.

Mokslinių interesų sritys: lyčių studijos ir tyrimai, lyčių sociologijos sąsajos su mokslo sociologija; lyčių sociologijos sąsajos su kultūros sociologija; karjeros valdymas taikant patyriminius metodus; mokslinių tyrimų etika.

Projektai:

  1. 2013-2015 m. Projektas „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“ (LMT ir LSTC 2013-05-29 sutartis Nr. MIP-082/2013), projekto vykdytoja.
  2. 2017 m. 10-12 mėn. Projektas „Patyriminė bendrųjų kompetencijų, reikalingų darbo rinkai, ugdymo stovykla“ (KPMPC ir Alytaus kolegija, Lėšų naudojimo sutartis 2017 m. spalio 10 d. Nr.V9-58/B2-671). Projekto vadovė (projekto parengimas ir įgyvendinimas).
  3. 2019 m. 02-06 mėn. Projektas – Alytaus kultūros vadybos akademija (AKVA), I-oji sesija. Projektinė iniciatyva, platforma vykdant parengiamuosius darbus projektui „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“. Projekto dalyvė (galimybių aptarimas, kultūrinių idėjų generavimas, kultūrinės diskusijos su bendruomenėmis, dalinimasis gerąja patirtimi). Projekto iniciatorius Alytaus miesto teatras.
  4. 2020 m. 02-04 mėn. Stebėsenos metodikos (mechanizmo) sukūrimo ir projekto tikslinių priemonių poveikio įvertinimo paslaugos įgyvendinant projektą “Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė”. Užsakovas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Projekto vykdytoja.
  5. 2022-2023m. Projektas Startas lygevertei karjerai, tiriamoji projketo veikla atliekant tyrimą “Stereotipinių nuostatų lyčių atžvilgiu įtaka darbų (studijų, specialybių, profesijų) pasirinkimui”. Tyrimo vykdytojas Moterų lobistinė organizacija, finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Tyrmo metodikos parengimas, tyrimo vykdymas ir rezultatų analizė bei viešinimas.

Kiti svarbūs Jūsų biografijos, mokymosi, veiklos faktai.

2022 m. laimėtas VU mokslininkų grantas moksliniam tyrimui kurio tikslas ištirti 1950-1992 m. gimusių mokslininkių / mokslininkų socialinį mobilumą koncentruojantis į šeimos ir akademinės karjeros derinimo problematiką.

2019 m. BĮ Alytaus miesto teatro užsakomasis tyrimas Alytaus bendruomenių socialinių ir kultūrinių poreikių tyrimas ir situacijos analizė”. Tyrimas vykdomas įgyvendinant projektą „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus”. Tyrimo vykdytoja (tyrimo metodikos parengimas, tyrimo vykdymas ir tyrimo ataskaitos parengimas). Intelektinių paslaugų sutartis I-07.

2017 m. BĮ Alytaus miesto teatras užsakomasis pilotinis tyrimas “Jaunimo teatro naktis: poreikis ir galimos veiklos”. Tyrimo vykdytoja (tyrimo metodikos parengimas, focus grupių organizavimas ir koordinavimas, tyrimo ataskaitos parengimas). Užsakymo sutartis 2017 m. balandžio 14 d. Nr. AT-234, Alytus.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

  1. Reda, Adomaitienė ir Jolanta Vilkevičiūtė. 2014. Intelektinės nuosavybės apsauga mokslo ir studijų institucijose. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VII respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus kolegija, p. 5-12, ISSN 2029-2279.
  2. Reda Adomaitienė. 2015. Profesinės socializacijos moksle samprata. Socialinių mokslų studijos/Societal studies. Nr. 7 (2), p. 318-334.
  3. Adomaitienė, R. (2015). Bendraautorystės praktikos technologijos mokslų srityje. Doktorantūros studijų atvejis. Iš: Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R., Lipnevič, A., Adomaitienė, R., Mikėnė, S., Lapinaitė, L. Mokslinės veiklos etika Lietuvoje. Teorinės, empirinės ir praktinės apibrėžtys mokslinių tyrimų, akademinės autorystės, etikos vadybos ir kituose kontekstuose, (mokslinė monografija), (p. 324-338). Vilnius: LSTC.
  4. Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R., Adomaitienė, R. (2015). Akademinė autorystė: pažeidimai ir išdavos. Įvadas. Iš: Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R., Lipnevič, A., Adomaitienė, R., Mikėnė, S., Lapinaitė, L. Mokslinės veiklos etika Lietuvoje. Teorinės, empirinės ir praktinės apibrėžtys mokslinių tyrimų, akademinės autorystės, etikos vadybos ir kituose kontekstuose, (p. 309-316). Vilnius: LSTC. (Indėlis 30 proc.)
  5. Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R., Adomaitienė, R. (2015). Akademinės autorystės etikos pažeidimai: autorių sąrašo sudarymo praktikos ir jų išdavos. Iš: Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R., Lipnevič, A., Adomaitienė, R., Mikėnė, S., Lapinaitė, L. Mokslinės veiklos etika Lietuvoje. Teorinės, empirinės ir praktinės apibrėžtys mokslinių tyrimų, akademinės autorystės, etikos vadybos ir kituose kontekstuose, (p. 316-323). Vilnius: LSTC. (Indėlis 30 proc.)

Pareigos. Nuo 2018 m. dirba Vilniaus universitete dėstytoja. Nuo 2020 m. iki dabar Moterų lobistinė organizacija, lyčių lygybės ekspertė, tyrėja.

Visuomeninė veikla. Lietuvos sociologų draugijos narė, priklausymas vietos bendruomenėms ir vietos kultūrinių iniciatyvų organizavimas.

Sutuoktinis. Juozas