Prof. dr. Aldonos Vilkelienės monografijos sutiktuvės

2017-03-17 Aly­taus te­at­re įvyko  kny­gos su­tik­tu­vės. Aly­tiš­kiai svei­ki­no prof. dr. Al­do­ną Vil­ke­lie­nę, iš­lei­du­sią mo­nog­ra­fi­ją  „Spe­cia­lu­sis ir įtrau­ku­sis me­ni­nis ug­dy­mas“. Lei­di­ny­je api­ben­drin­ta dvie­jų de­šim­čių me­tų autorės darbo ir mokslinių tyrimų pa­tir­tis ne tik su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais, bet ir su ne­ga­lios, li­gos už­klup­tais su­au­gu­siai­siais, tai­kant mu­zi­kos te­ra­pi­ją.

Mo­nog­ra­fi­jo­je autorė da­li­ja­ma­si pa­tarimais, kaip ras­ti ke­lią į vai­ko pa­sau­lį, tiek vie­nos ar ki­tos spe­ci­fi­nės ne­ga­lios at­ve­ju, tiek ir tais su­dė­tin­gais at­ve­jais, kai vai­kai dėl sa­vo būk­lės yra mo­ko­mi na­mie ir at­si­du­ria tam tik­ro­je at­skir­ty­je. Juos lan­ko da­ly­kų mo­ky­to­jai,  bet me­no pa­mo­kos to­kiems mo­ki­niams nė­ra pri­va­lo­mos. Ta­čiau bū­tent me­nas, mu­zi­ka ga­li bū­ti nau­do­ja­ma ir kaip te­ra­pi­ja. Tai  pa­de­da at­si­kra­ty­ti įtam­pos, pa­ža­di­na emo­ci­jas.

„Po prak­ti­kos ma­no stu­den­tai ne­re­tai grįž­ta su­tri­kę ir už­duo­da tą pa­tį klau­si­mą: „Kaip tu­rė­čiau elg­tis, kaip dirb­ti su šiais vai­kais? At­sa­kau jiems, kad vie­no tei­sin­go at­sa­ky­mo nė­ra. Nes rei­ka­lin­ga tu­rė­ti vi­są ar­se­na­lą me­to­dų, kad at­ras­tum kiek­vie­nam uni­ka­liam vai­kui vie­nin­te­lį tin­ka­mą“, – teigė Alytaus  mokslininkų draugijos „Vizija“  narė, prof.  A.Vil­ke­lie­nė.

Kny­ga so­cia­liai jaut­ria te­ma skir­ta ne tik pe­da­go­gų ben­druo­me­nei, bet ir vi­sai pla­čia­jai vi­suo­me­nei, tė­vams, so­cia­li­niams pe­da­go­gams, an­dra­go­gams, vi­siems, ku­rie ben­drau­ja su spe­cia­lių­jų po­rei­kių žmo­nė­mis. Au­to­rė  pa­si­džiau­gė, kad lei­di­nys pa­sieks vi­sų 60 sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo sky­rius.  Už šią do­va­ną ji dė­kin­ga Sei­mo na­riui Jus­tui Džiu­ge­liui, ku­ris dalyvavo 2017-03-14 pristatant monografiją Seime ir nu­spren­dė kny­gą do­va­no­ti visoms sa­vivaldybėms,  nes įver­ti­no kaip la­bai rei­ka­lin­gą ben­druo­me­nei.

Seimo nario Roberto  Šarknicko teigimu, Lietuva, palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis, pasižymi tuo, kad pas mus specialiųjų poreikių vaikų yra bene daugiausia, apie 14 proc. Seimo nario manymu, jiems padėti galima ir geresnių rezultatų pasiekti naudojantis naujausiomis metodikomis, kurios meną ir švietimą susieja į bendrą sistemą. „Profesorės parašyta ir Lietuvos edukologijos universiteto užsakymu išleista knyga suteikia daug naujų žinių pradedantiesiems pedagogams. Šiuo metu stebime tendencijas, jog jauniems specialistams trūksta bazinių žinių ugdant vaikus, turinčius specialiųjų poreikių“, komentavo R. Šarknickas.

Su  ypatingai aktualiu Lietuvos visuomenei  naujuoju  darbu  visų Alytaus mokslininkų  draugijos „Vizija“ narių  vardu profesorę A.Vilkelienę  nuoširdžiai pasveikino  draugijos pirmininkė doc. dr. Rūta Petrauskienė, doc. dr. Juozas Jakutis, dr. Birutė Vansevičienė ir doc. dr. Kazimieras Sventickas.