Prof. Arvydo Šeškevičiaus leidinio „Simno šimtmečių istorija“ pristatymas

2019.09.26 Alytaus  kraštotyros muziejuje visuomenei buvo pristatytas prof. Arvydo Šeškevičiaus dvitomis  leidinys  „Simno šimtmečių  istorija“.

Ką mums reiškia Simnas? Ar tai tik mažas miestelis, įsikūręs abipus Spernios upės, prigludęs prie didžiųjų Simno ir Giluičio ežerų? Nejau tik tiek? Gal teko girdėti pasakymą, kad mažuose miesteliuose gimsta dideli žmonės? Simnas nedidukas, tačiau garsių kraštiečių turi.  Profesorius Arvydas Šeškevičius vienas iš jų, energingas, nenuilstantis ir krašto istorija besidomintis, Simno vardą garsinantis:  „Istorija nestovi vietoje, nelaukia, tolsta, nenumaldomai kiekvieną dieną žengia į užmarštį: išnyksta žmonės, archyviniai dokumentai, nuotraukos, namai, gatvės, kaimai. Istorija – tai faktai, datos, tačiau ją kuria žmonės. Kas istoriniai faktai be žmogaus? Tik atkartojimas įvykių, užfiksuotų metraštininkų ar istorikų“, – teigia kraštotyrininkas. „Įvykius kuria žmogus, aukojasi dėl Tėvynės ir laisvės. Tai žmogaus kasdienybė, tačiau ji ir yra tikroji istorija, o ne datos!“.

Leidinys  prasideda vietovės apžvalga, Simno vardo kilmės analize,  padavimais ir legendomis. Simno istorinė raida pradedant nuo XV amžiaus teikiama aprašant gausius istorinius faktus ir įvykius, daug dėmesio skiriant konkretiems istoriniams objektams, kaip Kalesninkų dvaras, Simno Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų Bažnyčia, Metelių dvaras ir kt. Ypatingai daug skirta vietos gyventojų buičiai, tarpusavio santykiams tarp čia gyvenusių  lietuvių, žydų ir  lenkų, dvarininkų ir valstiečių. Tiekiamas iš krašto kilusių savanorių sąrašas. Aprašomi vietiniai didvyriai knygnešiai, savanoriai, tremtiniai, laisvės kovų  dalyviai, vardijamos okupantų piktadarystės.  Pateikiamas nacių išžudytų žydų tautybės asmenų sąrašas. Atskiras detalus, gausiai iliustruotas  skyrius skirtas  vietos papročiams ir  tradicijoms, netgi madoms. Nepamiršta ir  tautosaka bei tautodailė. Atidus autoriaus  žvilgsnis skaitytoją nukreipia  į išlikusius Simno miesto namus,  primena jau  išnykusių įdomių  objektų istorijas.

Antrajame tome aprašomi pasipriešinimo sovietinei okupacijai  įvykiai – partizaninis pasipriešinimas, trėmimai, sovietinio laikotarpio miesto ir tuometinio Simno rajono įvykiai ir žmonės Primenama ypatingai svarbi Lietuvai Simne slapta rengta Katalikų Bažnyčios Kronika ir iškilūs jos kūrėjai. Pateikiama informacija apie iškiliausius Simno ir krašto žmones – kunigus, mokslininkus, verslininkus, apie kraštiečius  pasižymėjusius ir garsinusius Simną kultūros, švietimo, medicinos ir sferose, sportininkus. Aprašoma šių laikų Simno kultūros, švietimo ir socialinių  įstaigų bei bendruomenių  veikla,   įmonių ir bendrovių pasiekimai, teikiami keliolikos autorių prisiminimai apie krašto žmones ir įvykius,  istoriniai užrašai. Teikiamas tremtinių iš Simno ir aplinkinių kaimų sąrašas ir tremties vietovės. Leidinys labai gausiai iliustruotas nuotraukomis, dokumentų kopijomis, dainų, eilėraščių, posakių citatomis, taip pat yra įdomus ir krašto tradicijų bei papročių aprašymu.

Dr. Kazimiero Sventicko pasisakymas

Susipažinus su Simno šimtmečių istorijai skirtu, ypatingos vertės ir paskirties leidiniu,  kur kas labiau noriu kalbėti ne tiek apie jo turinį,   kiek apie patį  autorių, profesorių ir garbų mūsų kraštietį Arvydą Šeškevičių.  Manau šio leidinio parengimas profesoriui buvo jo sąmonėje užprogramuota idėja, tam tikras moralinis įsipareigojimas sau.  Tai yra profesoriaus gyvenimo vertybių prasmės supratimo, kaip pareigos žmonėms, pareigos Simno kraštui ir tėvynei Lietuvai išraiška. Tai  gilaus vidinio imperatyvo pasitarnauti krašto žmonių,  jų darbų ir būties atminimui rezultatas. Ir štai turime tą  ypatingą dovaną, skirtą  pirmiausiai Simno krašto žmonėms, tačiau daugeliu prasmių įdomią skaitytojams ir  turinčią svarbią istorinę išliekamąją pažintinę vertę.   Galime tik žavėtis ir  baltai pavydėti tokios neišsenkamos energijos  žmogui, kurio darbais, kurio asmenybės savybėmis ir kūrybingumo pavyzdžiu verta sekti.

Kilnūs autoriaus tikslai atskleisti Pratarmėje nuo pirmojo sakinio:  „Reikia skubintis rašyti. Istorija nestovi vietoje, nelaukia , tolsta, nenumaldomai kiekvieną dieną žengia į užmarštį …“ . Paminėtinos  ir šio nepaprasto kuklumo žmogaus abejonės:  „ Ar sugebėsiu parašyti ir ar turiu teisę rašyti istorinę knyga“? Autorius žinojo, jog laukia milžiniškas Sizifo darbas  iš daugybės šaltinių atrasti, atrinkti,  sukaupti ir susisteminti daugybę su Simno istorija susijusių dokumentų, aprašymų, turėti kantrybės atkurti daugybės žmonių biografines detales, atskirų įtaigų, bendrovių ar visuomenės organizacijų veiklą.  Kartu suprato, kokią didelę atsakomybę prieš savo kraštiečius jam  tenka prisiimti,  siekiant kuo objektyviau atspindėti  įvykius ir neišvengiamai vienaip ar kitaip  pristatyti juose dalyvavusius žmones. Todėl dažniau  pasirinka kelią teikti faktus, palikdamas vertinimą skaitytojui.

Šiandien turime gerą progą pasidžiaugti kartu su profesoriumi , nes iš tiesų leidinyje randame  daugiau, nei pats autorius pratarmėje vylėsi.  Šiuo labai plačios tematikos  leidiniu profesorius  ne tik išsamiai apžvelgė istorinius Simno įvykius, sistemingai ir detaliai aprašė labai sudėtingą krašto raidos kelią. Minėdamas daugybę žmonių ir pateikdamas autentiškus jų gyvenimo faktus, tuo pačiu tarsi  sukūrė istorinio atminimo paminklą  gimtojo miesto ir krašto žmonėms bei jų darbams.

Profesorius iš tiesų gali didžiuotis žinomumu, auštais įvertinimais už žymius pasiekimus profesinėje medicinos sferoje. Tačiau kuklusis mūsų kolega mokslininkas, habilituotas daktaras,  kalbėdamas su žmonėmis prisistato:  „ esu Arvydas iš Simno“. O  susirašinėjimuose dažnai pasirašo tik dviem raidėmis: A.Š. Turiu pasiūlymą. Mano manymu, įvertinant jo nuopelnus Simnui, profesorius galėtų drąsiai pasirašyti  ir slapyvardžiu iš didžiosios  raidės – Arvydas Simniškis.

Taigi, turime „nusiimti kepures“  ir nuoširdžiausiai tarti:   AČIŪ gerbiamasis  profesoriau Arvydai Šeškevičiau – Simniški už tą ypatingą dovaną, už sektiną vidinės pareigos savo kraštui, darbštumo ir kilnumo pavyzdį.  Kolegų Alytaus  mokslininkų draugijos „Vizija“ vardu sveikinu su nuveiktu vienu reikšmingiausių ir vertingiausių Jūsų gyvenimo darbų. Linkime būti laimingam, dalintis su mumis savo optimizmu, didele meile ir pareiga gimtojo krašto žmonėms.