In memoriam prof. Arvydui Šeškevičiui – atiduoti duoklę į amžinybę

Žmonės, kurie savo indėliu keičia šalies gyvenimą, dažnai kasdieniniame bendravime būna paprasti ir  kuklūs. Toks buvo profesorius dr. Arvydas Šeškevičius – kuklus, bet intelektualus, ramus, bet turintis puikų jumoro jausmą, paprastas, bet visuomet elegantiškas. Mokslininkas, istorikas, rašytojas, krašto šviesuolis.

Profesorius savo gyvenimu ir veikla atidavė didžiulę duoklę Lietuvai – buvo paliatyviosios pagalbos kūrėjas ir pradininkas šalyje. Paliatyvioji slauga – tai gyvenimo kokybės gerinimas ligoniams, sergantiems liga, kai pasveikti nesitikima. Gyvenimas rodė, kaip reikėjo tokios slaugos – žinių ir veiklos praktikos, parengtų slaugos specialistų. Visą laiką matydamas ir suprasdamas tokios pagalbos ligoniams reikalingumą, parengęs naujas studijų programas, išleidęs specialistus, pats profesorius, laimė, slauga nepasinaudojo – iki pat savo turiningo gyvenimo pabaigos buvo darbingas ir dar turėjo daugybė planų. Rūpinosi: dvi knygos dar nebaigtos, laukia Kauno medicinos universiteto Slaugos fakulteto jubiliejus, kiti darbai…

Būsimasis profesorius gimė 1939 m. Simne ir meilę bei prieraišumą šiam miesteliui jautė visą gyvenimą. Vėliau (1970) baigė Kauno medicinos institutą, dirbo kardiologu, vyresniuoju mokslo darbuotoju, dėstytoju. Paliatyvioji slauga, paliatyvioji pagalba – tai didžiulis prof. A. Šeškevičiaus indėlis į Lietuvos mediciną ir socialinį gyvenimą. Šioje medikus rengiančioje aukštojoje mokykloje profesorius įkūrė Slaugos fakultetą. Tokio fakulteto įkūrimas reiškė, jog Lietuvoje atsirado nauja ypač reikalinga profesija – paliatyvios slaugos specialistai. Atkakliomis profesoriaus pastangomis buvo sukurta labai reikalinga nacionalinė paliatyviosios pagalbos teikimo sistema.

Prof. A. Šeškevičius buvo Centrinės ir Rytų Europos paliatyviosios pagalbos valdybos narys (nuo 2007), Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas (2003), Pagalbos onkologiniams pacientams asociacijos prezidentas (nuo 2011).

Prof. Arvydas su entuziazmu dalyvavo Alytaus krašto mokslininkų draugijos ,,Vizija“ veikloje – dalyvaudavo posėdžiuose ir susitikimuose, dalindavosi įžvalgomis, dosniai paremdavo. Matė prasmę prisidėti ir pilnai palaikė idėją, kad galima gyventi ir dirbti mokslinį darbą savo gimtajame krašte, kad labai svarbu mokslininko socialine ar intelektine veikla prisidėti prie savo krašto gerovės.

Išleisti vadovėliai medicinos tematika, monografijos, moksliniai straipsniai, informaciniai leidiniai – arti šimto leidinių. Reikšmingi istoriniai darbai: ,,Dešimt ieškojimo metų“ (2005), ,,Simnas“ (2006), ,,Dovanota viltis: Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijai – penkiolika metų“ (2010), ,,Nenugalėta tiesa: „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika”: faktai, prisiminimai, straipsniai, dokumentai“ (2022).

Daugybė padėkos raštų, įvertinimai, pripažinimai ir Gedimino ordino Riterio kryžius (2016) – tai iš esmės tik nedidelė visuomenės ir valstybės padėka prof. dr. A. Šeškevičiui.

Kaip atiduoti duoklę šiam tauriam žmogui į amžinybę?

Su didele pagarba ir netekties jausmu – Alytaus krašto mokslininkų draugija ,,Vizija“